Valla ligger i Katrineholms kommun, i Södermanland. Valla är största tätorten i kommunen (bortsätt från Katrineholm) och ligger 1 mil utanför Katrineholm - med god bussförbindelse. I Valla bor det ca 1 500 personer.

I Valla finns det skolor, mataffär och några restauranger. Valla samhälle delas upp i två delar genom järnvägen, där idrottsplatsen ligger i anslutning till gångtunneln som sammanfogar dessa två delar. 

Tiderna förändras

Tiderna förändras, och barn- och ungas sätt att idrotta lika så. Valla IF bildades 1919 och har idag runt 200 betalande medlemmar varav ett 60-tal av dessa medlemmar är under 25 år. Under dessa 100 år har föreningens verksamhet förändrats många gången för att följa med i tiden. Som en del i att Valla IF fyllde 100 år tänkte vi om och tänkte nytt. Valla IF går från en idrottsförening med huvudsaklig inriktning på fotboll till en förening där dagens barn och ungas önskemål styr utbudet. Sektionen byter namn från fotbollssektionen till lek- och idrott. Valla IF har fram tills idag huvudsak verksamhet inom fotboll men bedriver även volleyboll, gymnastik, boule, tennis och ”bootcamp” i motionssyfte för äldre medlemmar. På Valla idrottsplats finns 3 naturgräsplaner och en grusplan samt ett nybyggt klubbhus (2015). Vintertid hyr vi in oss på kommunens idrottshall som ligger i anslutning till skolan, bredvid idrottsanläggningen.

Valla IF vill skapa attraktiva ytor för spontanidrottande och strukturerad verksamhet för att öka framförallt barn och ungas rörelse som samtidigt ska vara gratis och tillgängligt för alla. Samtidigt hittar Valla IF en plattform att nå ut till barn och unga i Valla på ett sätt som inte annars varit möjligt. Det ska vara roligt att idrotta. Om idrotten uppstår spontant och på ett lekfullt sätt finns en större chans att idrottandet fortsätter vilket leder till stora hälsovinster på individnivå och ekonomiska vinster på samhällsnivå. Idrottande skapar dessutom en gemenskap och kamratskap som vi vill sprida ut till samhället.

Syfte och mål

Syfte

Syftet med projektet är att bidra till förbättrad hälsa i Valla med omnejd genom att skapa ytor för spontanidrottande samt rörelse för alla. Särskilt fokus ligger dock på barn, unga och personer med funktionsnedsättning.

Mål

Målet med projektet är att anlägga en aktivitetspark som innehåller: motorikbana, gräsytor, näridrottsplats med konstgräs och sarg, konstgräsfotbollsplan, boulebanor, löparbanor och lekytor i form av konstgräsbeklädda kullar, samt att genomföra aktiviteter kopplade till aktivitetsparken.

Genomförande

Projektet består i att planera och anlägga: motorikbana, gräsytor, näridrottsplats med konstgräs och sarg, konstgräsfotbollsplan, boulebanor, löparbanor samt lekytor i form av konstgräsbeklädda kullar. Därefter att planera och genomföra en invigning. Projektet består även i att anordna aktiviteter riktade till barn och ungdomar som sommarskola, lovaktiviteter, “möta ungdomar”, samt lek och idrott, samt att anordna aktiviteter riktade till människor med funktionsnedsättningar. I projektet ingår även anläggningsskötsel och marknadsföring.

Bidrag och stöd

Valla IP Aktivitetspark byggs av Unisport och beräknas kosta 3 100 000 kronor. Därtill tillkommer kostnader för marknadsföring, bygglov, ekonomisk granskning och obligatoriska utbildningar för projektledare. Projektet skulle aldrig bli möjlig utan ekonomiskt stöd utifrån.

LEADER SÖRMLAND / JORDBRUKSVERKET

Projektet drivs som ett LEADER-projekt, eller som det egentligen beskrivs: Lokalt ledd utveckling genom Leader. 

"Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att engagera sig i utvecklingen av sin bygd och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt. Det kan vara både på landsbygden och i staden. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till lokal utveckling" (jordbruksverket, 2020-05-12).

Genom att projektet drivs som ett LEADER-projekt vill vi aktivera så många som möjligt i projektets närområdet. Lokal utveckling genomförs bäst med dom som bor eller verkar i eller runt om Valla. För tillsammans är målet att skapa attraktiva områden med konkurrenskraftig verksamhet. Det tjänar vi alla på i längden.

Pengarna till LEADER-projektet kommer från den europeiska landsbygdsfonden vars syfte är att utveckla landsbygden. Tack vare LEADER Sörmland fick vi möjligheten att söka dessa EU-medel via Jordbruksverket. 

Valla IP Aktivitetspark beviljades 1 609 000 kronor i stöd från Jordbruksverket.

Länkar för att läsa vidare: Jordbruksverkets information om LEADER (länk) eller Leader Sörmland (länk)

 

 

ALLMÄNNA ARVSFONDEN

Allmänna arvsfonden har sedan starten 1928 hjälpt till att ge ekonomiskt stöd till många olika projekt med allmännyttiga ändamål. Pengarna kommer till Arvsfonden bland annat från avlidna människor som inte haft några anhöriga som kunnat ärva tillgångarna.

Valla IP Aktivitetspark beviljades 1 426 000 kr i lokalstöd från Allmänna Arvsfonden

Länk för att läsa vidare om Arvsfonden: Allmänna Arvsfonden (länk)

 

 

ÖVRIGA BIDRAG OCH STÖD

Stöden från Allmänna Arvsfonden och Jordbruksverket täcker inte hela projektkostnaden. Valla IF kommer att själva investera ca 80 000 kr i projektet. Genom stöd från företag, organisationer och privatpersoner har vi kunnat minska den summan markant.

Företag och organisationer

Katrineholms kommun gick in med 100 000 kr i föreningens 100-års jubileum. 30 000 kronor öronmärktes till aktivitetsparken.

Sörmlands Sparbank stödjer Valla IF varje år. Under 2019 fick vi 20 000 kr i stöd varav 10 000 kronor öronmärktes till aktivitetsparken.

Lions Katrineholm/Oppunda gav Valla IF 5 000 kronor i 100-årspressent. Pengarna når ut till barn och ungdomar genom Valla IP Aktivitetspark.

Privatpersoner

Under det gångna året har även privatpersoner valt att stödja vårt arbete med aktivitetsparken. 

  • Gunnar Drott: 5 000 kronor
  • Roland Geiborg: 2 500 kr
  • Kristina och Krill Serebrov: 1 000 kr
  • Anders Karlsson: 600 kr
  • Stig Karlsson: 500 kr
  • Bengt och Anna-Karin Eriksson: 500 kr
  • Robert Fursjö 400 kr
  • Irma: 200 kr
  • Okänd bankgiroinbetalning: 200 kr

Tack alla ni för era gåvor. Ni hjälper oss att göra skillnad

Övrigt

Bygg och Schakt hyr ut byggstake till halva månadskostnaden. Värde på det är tusentals kronor

Ekeby Gård har hjälpt till med diverse maskinjobb under projektets gång. Bland annat lossat lastbilar och flyttat jord och sand. Värt tusentals kronor.

Jonas Nilsson, RF-SISU: Deltagit i projektmöten med kunskap inom barn och ungdomsidrottande.

FORTSATT STÖD

Aktivitetsparken kommer fortsätta kosta pengar. Varje år kommer vi behöva underhålla aktivitetsparken. Vi önskar även utveckla aktivitetsparken med fler aktivitetsområden och förfina området runt om kring. 

Som privatperson kan man betala in en gåva genom bankgiro 136-3233 eller Swish 123 232 87 55. Märk betalningen med "arena".

För företag som vill stödja, eller göra en insats får ni gärna ta kontakt med kansliet för vidare hänvisning. Bidrag av större belopp genererar skylt på anläggningen som ett extra tack. Kontaktuppgifter hittar ni längre ner på sidan.

Fortlevnad

Aktivitetsparken handlar inte bara om dåtid och nutid, utan även om framtid. Valla IF är till viss del styrd av generella villkor som våra bidragsgivare satt upp för vårt projekt. Informationen nedan är framför allt riktad till föreningens styrelsemedlemmar som har ett stort ansvar i att förvalta aktivitetsparken i linje med dessa generella villkor. Men även du som är nyfiken på hur aktivitetsparkens fortlevnad styrs får gärna läsa vidare.