Syftet med denna föreningsidé är att förklara för Valla IF medlemmar, aktiva och övriga intresserade Valla IF gemensamma målsättning och de värderingar föreningen bygger sin verksamhet på.

FÖRENINGSIDÉ

Valla IF tar ansvar i samhällsutvecklingen genom att engagera såväl vuxna, ungdomar och barn i en aktiv, hälsosam och glädjerik fritidsverksamhet. Vi gör det genom att erbjuda ett brett utbud av olika idrottsaktiviteter men även andra aktiviteter där gemenskap utgör den bärande grunden. Vår verksamhet bidrar till samhällsutvecklingen genom den gemenskap och värderingar vi förmedlar.

VISION

Alla ungdomar i Valla och dess närområde deltar under del av sin uppväxt i någon av våra verksamheter. Samtidigt tillvaratas de äldre medlemmarnas behov av meningsfulla aktiviteter. Glädje och gemenskap genomsyrar hela föreningen och alla bidrar till föreningens verksamhet och utveckling.

MÅL

 • Vårt mål är att alla i Valla och dess närområde känner till att Valla IF finns och vad vi sysslar med.

 • Vi skall så långt möjligt erbjuda det som efterfrågas.

 • Närmaste mål är att föreningen ska ha 600 medlemmar.

 • Föreningen skall ha en ekonomi i balans.

 • Minst 60% av barn och ungdomar i åldern 6-14 år på något sätt deltar i någon av våra verksamheter under året. Ungdomar mellan 15-20 skall så långt möjligt hållas kvar i aktiviteter och erbjudas utveckling till ledare, domare eller annat som bidrar till ett aktivt idrotts- och föreningsliv.

 • Minst en av de två ledarna för varje aktivitetsgrupp skall vara utbildad för ändamålet.

 • Alla aktiva och föräldrar skall känna till föreningsidén med dess mål och värderingar.

Föreningskänsla (värderingar)

 • Föreningskänslan skall präglas av samhörighet, gemenskap och glädje samt respekt för individen. Det skall vara roligt att delta i vår verksamhet och alla skall känna sig välkomna.

 • Vi tolererar inget våld, rasism, mobbing eller annan diskriminering på grund av kön, hudfärg, ursprung eller personlig läggning utan vi arbetar aktivt mot alla tendenser i en sådan riktning. Vi motarbetar aktivt barn och ungdomars nyttjande av alla typer av droger.

 • Vid behov av prioriteringar såväl ekonomiskt som idrottsligt skall barn och ungdomsverksamheten sättas i första rum.

 • Beteende av deltagare och föräldrar på och vid sidan av planen skall präglas av ”fair play”. Med det menas att vi uppträder korrekt mot motståndare, domare och övriga. Vi använder ett vårdat språk, skräpar inte ned, låter domaren döma och vi uttrycker oss inte nedvärderande om andra. Vi är noga med att föreningen har ett gott ryckte.

 • Idrottsplatsen och klubbhuset skall så långt möjligt vara öppet för verksamhet och ses som en naturlig samlingspunkt i samhället.

 • Vi värnar om miljön.

ORGANISATION

Valla IF har för närvarande en huvudstyrelse och sektioner.

För närvarande har Valla IF följande sektioner: Fotboll (barn, ungdom, vuxna). Utöver detta bedrivs vissa aktiviteter i sektionsliknande strukturer men utan att vara formella sektioner. Dessa är: Volleyboll (vuxna damer och herrar) Gymnastik (vuxna herrar).

Utöver organisation ovan tillsätts olika grupper för att samordna vissa verksamheter.

EKONOMI

Föreningen strävar efter en god ekonomi.

Målsättningen är att ha så låga medlemsavgifter som möjligt och att samtidigt ha ekonomi för att bedriva en bra verksamhet.

UTBILDNING

Våra ledare skall ha aktuell utbildning. Minst en ledare i varje aktivitetsgrupp har utbildning för ändamålet. Vi genomför även föräldrautbildning som omfattar vår föreningsidé och värderingar men även regler för aktuell idrott.

KOMMUNIKATION

Föreningen tar fasta på vikten ATT kommunicera. Det är bättre att informera en gång för ofta än tvärtom. Vi använder så många kommunikationskanaler som möjligt. Det innebär att man ofta läser om Valla IF i lokalpressen, i varje nummer av bygdeskrifter, på anslagstavlor i tätorten mm.