Stadgarna är föreningens regelverk och ska följas av bland annat medlemmar och förtroendevalda. 

Inledning

Föreningen har för idrottsliga verksamhet inom följande sektioner: Fotboll, Gymnastik (motion), Boule (motion) och Volleyboll (motion).

Om inte särskild ungdomssektion är bildad ska nämnda sektioner svara för ungdomsverksamheten inom respektive område.

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och nödvändigt antal ledamöter (Stadgarna 30 §).

Ordföranden väljs årligen bland röstberättigade medlemmar.

Sektionsstyrelse åligger:

 • att övervaka medlemmarnas tränings- och tävlingsverksamhet.
 • att anordna, leda och protokollföra tränings- och tävlingsverksamhet.
 • att handha och vårda föreningen/sektionens material.
 • att enligt styrelsen bestämmande ombesörja sektionens representation utåt i den idrottsgren sektionen handhar.
 • att upprätta förslag till utgifts- och inkomstbudget, samt arbetsplan för sektionens verksamhet under nästföljande verksamhetsår.

Förslaget lämnas till huvudstyrelsen senast vid novembermötet

Huvudstyrelsen gör de ändringar i förslaget, som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten. Därefter fastställs och protokollförs utgifts- och inkomstbudget samt arbetsplan för varje sektion.

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER.

§1 Ändamål

§2 Sammansättning.

§3 Tillhörighet m. m.

§4 Beslutande organ.

§5 Firmateckning.

§6 Anna och Karl-Johan Forssmans Minne.

§7 Verksamhets- och räkenskapsår

§8 Stadgetolkning m. m.

§9 Stadgeändring.

§10 Upplösning av föreningen.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR.

§11 Medlemskap.

§12 Utträde.

§13 Uteslutning m. m.

§14 Medlems rättigheter och skyldigheter

§15 Deltagande i den idrottsliga verksamheten.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE.

§16 Tidpunkt, kallelse.

§17 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

§18 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

§19 Beslutsmässighet

§20 Beslut och omröstning.

§21 Valbarhet

§22 Ärenden vid årsmötet

§23 Extra årsmöte.

VALBEREDNINGEN.

§24 Sammansättning, åliggande.

REVISORER.

§25 Revision.

STYRELSEN.

§26 Sammansättning.

§27 Styrelsens åligganden.

§28 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning.

§29 Överlåtelse av beslutanderätten.

SEKTIONER.

§30 Bildande och nedläggning av sektion.

§31 Sektionsstyrelse.

§32 Instruktion för sektionsstyrelse.

§33 Budget och verksamhetsplan för sektion.

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 • 1 Ändamål

Föreningen bedriver följande idrotter: Fotboll, Gymnastik (motion), Boule (motion) och Volleyboll (motion). Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med Idrottsrörelsens verksamhetsidé, och vår egen upprättade föreningsidé. Föreningen ska dessutom verka för en dopingfri idrott.

 • 2 Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 • 3 Tillhörighet m. m.

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF) Svenska fotbollsförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen tillhör dessutom det distriktsförbund (DF) inom vilket område föreningens hemort är belägen samt vederbörande specialdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 • 4 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 • 5 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 • 6 Anna och Karl-Johan Forssmans Minne

I enlighet med Karl-Johan Forssmans testamente, tillika hans yttersta vilja skall Valla Idrottsförening förvalta det kapitalbelopp om 325 000 kronor som genom testamente tilldelats Valla Idrottsförening. Gåvan ska betecknas Anna och Karl-Johan Forssmans minne. Det kapitalbelopp vars avkastning (ränta etc.) får förbrukas varje år till ungdomsverksamheten skall förbli ograverat och därtill ligga skiljt från föreningens övriga medel.

 • 7 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 januari till och med 31 december.

 • 8 Stadgetolkning m. m.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna ska i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

 • 9 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 • 10 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen ska anges att föreningens tillgångar ska användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, ska omedelbart tillställas vederbörande SF.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 • 11 Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. I beslutet ska skälen redovisas samt anges vad den medlemsansökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.

 • 12 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 • 13 Uteslutning m. m.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen, inom viss tid dock minst 14 dagar, får tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I besluten ska skälen för uteslutning redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande.

Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut om uteslutning eller varning ska fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

 • 14 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 • ska betala medlemsavgift senast den 31 januari samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.
 • som är vald till hedersmedlem är befriad från avgifter.
 • 15 Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte deltaga i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, ska också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

 • 16 Tidpunkt, kallelse

Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av »februari« månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet ska av styrelsen »senast tre veckor före mötet« delges medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare ska kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 • 17 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda »senast fyra veckor« före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 • 18 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

 

Medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller 15 år har rösträtt på mötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt.

 • 19 Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 • 20 Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 9 § första stycket och 10 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det ska dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

 • 21 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

 • 22 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

 • Fastställande av röstlängd för mötet.
 • Frågan om mötet utlyst på rätt sätt.
 • Fastställande av föredragningslista.
 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av protokolljusterare och rösträknare
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 • Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 • Fastställande av medlemsavgifter. Fastställs på septembermötet.
 • Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- /räkenskapsåret.
 • Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 • Val av
  1. föreningens ordförande för en tid av 2 år
  2. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
  3. 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
  4. 2 revisorer jämte 1suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  5. 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till sammankallande.
  6. 2 medlemsvårdare för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till sammankallande
  7. 1 redovisare för aktivitetsgrupper för en tid av 1 år.
  8. 1 lotteriföreståndare för en tid av 1 år.
 • Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 • 23 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen.

Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte ska delges medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare ska kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelsen i enlighet med föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

VALBEREDNINGEN

 • 24 Sammansättning, åliggande

Valberedningen består av ordförande och övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter ska vara lika fördelade mellan könen. Olika åldersgrupper ska finnas representerade.

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen ska senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de är villiga att kandidera för nästa mandattid

Senast 2 veckor före årsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

 • 25 Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

 • 26 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt fem övriga ledamöter. Önskvärt är att styrelsen består av båda könen.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästa årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

 • 27 Styrelsens åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen ska – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att föreningens gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m. m. enligt 25 §, och
 • förbereda årsmötet. Ordföranden är föreningens officiella representant.

Ordföranden ska leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen ska besluta om arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren ska

 • förbered styrelsens sammanträden och föreningens möten,
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt,
 • se till att fattade beslut har verkställts,
 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören ska

 • se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,
 • se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m. fl.,
 • svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,
 • årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
 • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
 • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
 • föra medlemsförteckning,
 • föra inventarieförteckning, i vilket också av föreningen förvärvade priser införs,
 • se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.
 • 28 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder 1 gång i månad, (dock ej juli), eller på kallelse av ordförande, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslut. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. Suppleanterna kallas till alla sammanträden.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärenden ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas ska sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet.

 • 29 Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke ska fortlöpande underrätta styrelsen härom.

SEKTIONER

 • 30 Bildande och nedläggning av sektion

Beslut om bildande eller nedläggning av sektioner fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet följande sektioner, nämligen Fotboll, Gymnastik, Boule och Volleyboll

 • 31 Sektionsstyrelse

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och ledamöter. Ordföranden väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av föreningens årsmöte.

Härutöver får föreningens styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelse.

Föreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot i sektionsstyrelse.

 • 32 Instruktion för sektionsstyrelse

Föreningens styrelse ska, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.

 • 33 Budget och verksamhetsplan för sektion

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer.

Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldighet i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

Ändringar i stadgar

§14 Medlems rättigheter och skyldigheter.

Datum ändrat till 31 januari enligt beslut på årsmöte 2019-02-21.

§5 Firmateckning.

Makarna Forssmans minnesfond stryks från firmateckningen på årsmötet 2022-02-23

§6 Anna och Karl-Johan Forssmans Minne.

Tillägg av ny paragraf som ersätter kravet på firmateckning var för sig för minnesfonden. Betäckningen Makarna Forssmans minnesfond ersätts med Anna och Karl-Johan Forssmans Minne. Beslut taget på årsmötet 2022-02-23